1.jpg

Biểu 2: BÁO CÁO QUÝ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)

Cơ quan báo cáo

Ngày báo cáo: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo

 
           
   

Biểu 2: BÁO CÁO QUÝ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

(Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)

 

( Quý…. năm ….)

 

Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư

 

Tên dự án / Tên Hợp đồng BCC

 

 

Mã số dự án/ Số GCNĐT

 

Ngày cấp:

 

 

Cơ quan cấp GCNĐKĐT:

 

 

Địa điểm dự án:

 

 

Tổng vốn đầu tư đăng ký

 

 

Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

 

 

Mã số doanh nghiệp:

 

Ngày cấp lần đầu:

 

 

Mã số thuế:

 

 

Cơ quan cấp:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Số điện thoại:

 

Email:

 

 
           

Phần II: Tình hình thực hiện dự án đầu tư

 
           

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện Quý báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối Quý báo cáo

Cộng dồn từ khi được cấp GCNĐKĐT đến cuối Quý báo cáo

 

I. Vốn đầu tư thực hiện

USD

 

 

 

 

1. Vốn góp (liệt kê theo từng nhà đầu tư)

USD

 

 

 

 

1.1. Nhà đầu tư Việt Nam

 

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư thứ nhất

USD

 

 

 

 

Trong đó:

 

X

 

- Tiền mặt

USD

 

 

 

 

- Máy móc, thiết bị

USD

 

 

 

 

- Tài sản khác

USD

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư tiếp theo

USD

 

 

 

 

…………….

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Nhà đầu tư nước ngoài

USD

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư thứ nhất

USD

 

 

 

 

Trong đó:

 

X

 

- Tiền mặt

USD

 

 

 

 

- Máy móc, thiết bị

USD

 

 

 

 

- Tài sản khác

USD

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư tiếp theo

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

2. Vốn vay ròng

USD

 

 

 

 

Trong đó:

 

X

 

2.1. Vay trong nước

USD

 

 

 

 

2.2. Vay từ công ty mẹ ở nước ngoài

USD

 

 

 

 

2.3. Vay nước ngoài khác

USD

 

 

 

 

II. Lợi nhuận sau thuế

USD

 

 

X

 

Trong đó:

 

 

 

 

     - Cổ tức

 

 

 

 

     - Lợi nhuận chưa phân phối

 

 

 

 

     - Lợi nhuận phân bổ vào các quỹ:

 

 

 

 

III. Doanh thu thuần

USD

 

 

X

 

IV. Giá trị hàng xuất khẩu

USD

 

 

 

V. Giá trị hàng nhập khẩu

USD

 

 

 

- Nhập khẩu để đầu tư hình thành DN

USD

 

 

 

- Nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh

USD

 

 

 

VI. Số lao động hiện có đến thời điểm báo

Người

 

 

 

1. Lao động Việt Nam

Người

 

X

 

Trong đó:

 

 

 

- Lao động trong tỉnh/thành phố

Người

 

 

- Lao động ngoài tỉnh/thành phố

Người

 

 

2. Lao động nước ngoài

Người

 

 

VII. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước

USD

 

 

 

- Thuế GTGT hàng bán nội địa

USD

 

 

 

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

USD

 

 

 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

USD

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

USD

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

USD

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

USD

 

 

 

- Thuế khác

USD

 

 

 

VIII. Cập nhật tình hình dự án

(VD: dự án đang xây dựng, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, đang gặp khó khăn, vướng mắc (nêu cụ thể),….)

 
           

Ghi chú:

         

- Vốn vay ròng = tổng vay trong kỳ trừ số trả nợ trong kỳ (bao gồm cả vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)

 

- Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư bằng Việt Nam đồng thì đơn vị báo cáo là "Triệu VNĐ"

 
 

- Không báo cáo vào các ô đánh dấu "X"

 

- Cách tính:

         

I = 1+2

         

1= 1.1 + 1.2

         

                  2 = 2.1 + 2.2 + 2.3

     
           
           
File đính kèm:
Download this file (Bieu 2.doc)Bieu 2.doc

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta