8.jpg

Biểu 1: BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng)

PHỤ LỤC III

 

(Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư)

 
           

Cơ quan báo cáo

     

Ngày báo cáo: Ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo

 
           

Biểu 1: BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

(Áp dựng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng)

 

( Tháng …. Năm….. )

 
           

Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư

 

Tên dự án / Tên Hợp đồng BCC

 

 

Mã số dự án/ Số GCNĐT

 

Ngày cấp:

 

 

Cơ quan cấp GCNĐKĐT:

 

 

Địa điểm dự án:

 

 

Tổng vốn đầu tư đăng ký

 

 

Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

 

 

Mã số doanh nghiệp:

 

Ngày cấp lần đầu:

 

 

Mã số thuế:

 

 

Cơ quan cấp:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Số điện thoại:

 

Email:

 

 
           

Phần II: Tình hình thực hiện vốn đầu tư

 

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo

Cộng dồn từ khi được cấp phép đến cuối tháng báo cáo

 

1. Vốn góp (liệt kê theo từng nhà đầu tư)

USD

 

 

 

 

1.1. Nhà đầu tư Việt Nam

 

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư thứ nhất

USD

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Tiền mặt

USD

 

 

 

 

- Máy móc, thiết bị

USD

 

 

 

 

- Tài sản khác

USD

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư tiếp theo

USD

 

 

 

 

…………….

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Nhà đầu tư nước ngoài

USD

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư thứ nhất

USD

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Tiền mặt

USD

 

 

 

 

- Máy móc, thiết bị

USD

 

 

 

 

- Tài sản khác

USD

 

 

 

 

Tên nhà đầu tư tiếp theo

 

 

 

 

 

………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vốn vay ròng

USD

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

2.1. Vay trong nước

USD

 

 

 

 

2.2. Vay từ công ty mẹ ở nước ngoài

USD

 

 

 

 

2.3. Vay nước ngoài khác

USD

 

 

 

 

3. Cập nhật tình hình dự án

Cập nhật thông tin thay đổi về dự án đầu tư (nếu có)

 
           

Ghi chú:

         

- Vốn vay ròng = tổng vay trong kỳ trừ số trả nợ trong kỳ (bao gồm cả vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)

 

- Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư bằng Việt Nam đồng thì đơn vị báo cáo là "Triệu VNĐ"

 
 

- Không báo cáo vào các ô đánh dấu "X"

 

- Cách tính:

         

1= 1.1 + 1.2

         

2 = 2.1 + 2.2 + 2.3

         
           
           

 

File đính kèm:
Download this file (PHỤ LỤC III.docx)PHỤ LỤC III.docx

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta