4.jpg

BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Biểu mẫu Báo cáo thu- chi lãi đầu tư tài chính do bộ tài chính ban hành

 

Bảo hiểm xã hội                                                                                      Mẫu số B 09 – BH

……………….                                                                             Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC

                                                                                                   ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

 

 

BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm.................

 

STT

Diễn giải

Phát sinh

1

2

3

1

Tổng thu

 

2

Tổng số phân phối

 

2.1

Tổng kinh phí quản lý bộ máy

 

2.2

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

2.3

Trich vốn đầu tư XDCB

 

2.4

Bổ sung quỹ hưu trí và trợ cấp

 

2.5

Bổ sung quỹ khám chữa bệnh bắt buộc

 

2.6

Bổ sung quỹ khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu                                         Trưởng ban KH – TC                         Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

   (Chữ ký, họ tên)                                              (Chữ ký, họ tên)                                (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Hotlline: 1900 6232
Vp Hà Nội: 0473 090 999  -  Vp HCM: 0873 090 333  -  Mobile: 0987 892 333

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta