2.jpg

Văn bản pháp luật

Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Đầu Tư

Ngày12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Đầu Tư, SimonLaw xin giới thiệu để quý khách hàng tham khảo. CHÍNH PHỦ ------- Số: 118/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT...

Biểu 3: BÁO CÁO NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)

          Cơ quan báo cáo Ngày báo cáo: Ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo             Biểu 3: BÁO CÁO NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ   (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)   ( Năm….)             Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư   Tên dự án / Tên Hợp đồng...

Biểu 2: BÁO CÁO QUÝ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)

Cơ quan báo cáo Ngày báo cáo: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo                   Biểu 2: BÁO CÁO QUÝ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ   (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng)   ( Quý…. năm ….)   Phần I: Thông tin chung về dự án đầu tư   Tên dự án / Tên Hợp đồng BCC     Mã...

Biểu 1: BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Áp dụng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng)

PHỤ LỤC III   (Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư)               Cơ quan báo cáo       Ngày báo cáo: Ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo               Biểu 1: BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ   (Áp dựng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực...

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số:  16/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015          THÔNG TƯ Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam               Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11...

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ------- Số: 78/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Quản...

Thông tư số 19/2014/TT-BYT

BỘ Y TẾ -------- Số: 19/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN  VÀ TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC Căn cứ Luật dược số 34/2005-QH-11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 ngày 19 tháng 12 năm...

Luật đầu tư năm 2014

QUỐC HỘI ---------------- Luật số: 67/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------       LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư.  CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh...

Luật doanh nghiệp năm 2014

  QUỐC HỘI ------------ Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------------     LUẬT DOANH NGHIỆP                                        Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp.   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều...

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 83/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH Về kinh doanh xăng dầu    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định về kinh...

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta