1.jpg

Thủ tục, biểu mẫu đầu tư

Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư năm 2015

Mẫu báo cáo tính năng lực tài chính của chủ đầu tư, được nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm, SimonLaw xin gửi tới Nhà đầu tư nước ngoài mẫu báo cáo năng lực tài chính để Nhà đầu tư xem xét.   BÁO CÁO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ   .............................., ngày …. tháng …. năm …..  KÍNH GỬI:  ........................... Nhà Đầu tư: CÔNG TY...

Thủ tục thành lập Công ty liên doanh tại Việt Nam

IMAGE
Doanh nghiệp liên doanh:  là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập công ty tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở...

Báo cáo thông tin về thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu BC-1. Báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu   TÊN DOANH NGHIỆP --------------- Số:      /BC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------    BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)    I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ...

Báo cáo giám sát, kết thúc đầu tư dự án

MẪU SỐ 5 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------------- Số:          /BCGSĐGĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- ………, ngày     tháng     năm …….     BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ...

Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư Mẫu số 4

MẪU SỐ 4 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KHI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN   TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ------- Số:          /BCGSĐGĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ………, ngày     tháng     năm …….    BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU...

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN   STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân...

Quy trình thủ tục đầu tư

IMAGE
    Quy trình và thủ tục đầu tư được diễn giải theo sơ đồ sau đây:       Quy trình và thủ tục đầu tư được diễn giải theo sơ đồ sau...

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

IMAGE
 Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:   1 Thẩm quyền giải...

Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên100% vốn nước ngoài

IMAGE
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm...

Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

IMAGE
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi thực hiện việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư như: thay đổi địa chỉ, thông tin chủ đầu tư, vốn đầu tư, người đại diện theo pháp luật... sẽ thực hiện việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư với nội dung như sau: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: I.    Danh mục hồ sơ 1. Bản đề...

Khách hàng đối tác

Bridgestone   Colgate   Fonterra   Hanil   Kfc   Korea Construction  Lotteria   Namcuong   Shi   Techcombank   TNT  TPbank   Vietcombank   Vnpt   Vtc   Dinh anh   Hanyang   Jica   Main   Delta